Our stories

Bwthyn Talbot
News

Bwthyn Talbot

DATE: 17.06.2024

We’re delighted to announce the development of Bwthyn Talbot, our latest addition to the residential services in Carmarthenshire, Wales. In partnership with our sister company, Care Without Compromise (CWC), Bwthyn Talbot is set to open in early 2025 following a complete refurbishment to meet the individual needs of those we support.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r datblygiad Bwthyn Talbot, ein hychwanegiad diweddaraf i’r cyfleusterau preswyl yn Sir Gaerfyrddin, Cymru. Mewn partneriaeth a’n chwaer gwmni, Care Without Compromise (CWC), disgwylir i Bwthyn Talbot agor ar ddechrau 2025 wrth ddilyn gwaith adnewyddu cyflawn er mwyn diwallu anghenion unigol y rhai rydym yn eu cefnogi.

The developments will see the current building, used previously as a B&B, transformed into a home for seven adults with four en-suite double bedrooms and three individual apartments, both with ground floor and first floor options. The home also offers a large garden area overlooking the estuary. Communal areas including a kitchen, lounge, and quiet lounge, will be accessible to all via wide corridors and level flooring. The apartments include an individual lounge, bedroom, and bathroom. Both ground floor flats will have their own kitchen area and private entrance, offering flexibility surrounding individual wants and needs.

Bydd y datblygiadau yn trawsnewid yr adeilad presennol, a defnyddiwyd yn flaenorol fel gwely a brecwast, i gartref i saith oedolyn gyda phedair ystafell wely dwbl en-suite a thri fflat unigol, gydag opsiynau llawr gwaelod a llawr cyntaf. Mae’r cartref hefyd yn cynnig gardd fawr sy’n  edrych dros yr aber. Bydd mannau cymunedol, gan gynnwys cegin, lolfa, a lolfa dawel, yn hygyrch i bawb trwy goridorau eang a lloriau gwastad. Mae’r fflatiau yn cynnwys lolfa unigol, ystafell wely ac ystafell ymolchi. Bydd gan y ddwy fflat ar y llawr gwaelod eu ceginau eu hunain a mynedfa breifat, sy’n cynnig hyblygrwydd i’r unigolion er lles eu dymuniadau ac anghenion.

The surrounding areas of Bwthyn Talbot offer breath-taking views of the West Welsh coastline, recognised as an area of outstanding natural beauty, just a short walk away from the home via the coastal path. The home is also within close proximity of the old market town, Carmarthen, which is full of old charm markets and cafes and Pembrey Country Park, known for its wealth of activities from beach walks and paddling in the sea to forest adventures, restaurants, cafes, and a dry ski slope!

Mae’r ardaloedd cyfagos i Bwthyn Tablot yn cynnig golygfeydd godidog o arfordir Gorllewin Cymru, sy’n cael ei chydnabod fel ardal o harddwch naturiol eithriadol, dim ond taith cerdded fyr i ffwrdd o’r cartref ar hyd llwybr yr arfordir. Mae'r cartref hefyd yn agos at yr hen dref farchnad, Caerfyrddin, sy'n llawn hen farchnadoedd a chaffis; a Pharc Gwledig Pen-bre, sy'n adnabyddus am ei gyfoeth o weithgareddau; o deithiau cerdded traeth a phadlo yn y môr i anturiaethau coedwig, bwytai, caffis, a llethr sgïo sych!

John Doyle, New Developments Manager, said: “We have supported individuals in the local area (Carmarthenshire) for the past eight years at Caernewydd Farm; we have always received outstanding feedback from commissioners and our regulator, Care Inspectorate Wales. When Bwthyn Talbot came onto the property market, it immediately felt like the right fit for Care Without Compromise’s ethos – quality care in spacious and homely environments. I’m excited to see what we can achieve, and the lives we can enhance, at Bwthyn Talbot.”

Dywedodd John Doyle, Rheolwr Datblygiadau Newydd: “Rydym wedi cefnogi unigolion yn yr ardal leol (Sir Gaerfyrddin) am yr wyth mlynedd diwethaf yn Fferm Caernewydd; rydym wastad wedi cael adborth rhagorol gan gomisiynwyr ac ein reoleiddiwr, Arolygiaeth Gofal Cymru. Pan ddaeth Bwythn Tablot ar gael, roedd yn teimlo’n syth fel y ffit iawn ar gyfer ethos Care Without Compromise – gofal o’r safon uchaf mewn amgylcheddau eang a chartrefol. Rwy’n gyffrous i weld yr hyn y gallwn ei gyflawni, a’r bywydau y gallwn eu gwella, ym Mwthyn Talbot.”

With a variety of sporting clubs and communities, the world-famous Llanelli Scarlets play just 5 miles from Bwthyn Talbot at the Parc y Scarlets. The stadium also holds various concerts throughout the summer, attracting international acts from far and wide. If playing rugby is more your thing, other residents across CWC share this passion and play for the local, mixed ability team, the Llanelli Warriors!

Gydag amrywiaeth o glybiau a chymunedau chwaraeon, mae Sgarlets byd-enwog Llanelli yn chwarae 5 milltir yn unig o Bwthyn Talbot ym Mharc y Scarlets. Mae’r stadiwm hefyd yn cynnal amrywiaeth o gyngherddau drwy gydol yr haf, gan ddenu perfformwyr rhyngwladol o bell ac agos. Os ydych yn chwaraewr rygbi, mae trigolion eraill ar draws CWC yn rhannu’r angerdd hwn ac yn chware i’r tîm gallu cymysg lleol, Rhyfelwyr Llanelli!

The residential service will look to support people from the local area with learning disabilities and associated complex needs. Due to varying factors within adult care, some of the individuals we’re looking to support are living many miles away from family and friends. We hope that with the opening of Bwthyn Talbot, we will be able to provide specialist, quality care that their needs, whilst giving them the choice to live closer to their loved ones. D, a resident at another CWC home is excited about the opening of Bwthyn Talbot and said: “I’m looking forward to meeting the new people and making new friends to take to our local discos. I hope they are as happy as I have been over the past six years.”

Bydd y gwasanaeth preswyl yn ceisio cefnogi pobl o’r ardal leol ag anableddau dysgu ac anghenion cymhleth cysylltiedig. Oherwydd ffactorau amrywiol o fewn gofal oedolion, mae rhai o’r unigolion yr ydym yn edrych i’w cefnogi yn byw filltiroedd lawer i ffwrdd o deulu a ffrindiau. Gydag agoriad Bwthyn Talbot, rydym yn gobeithio y byddwn yn gallu darparu gofal arbenigol o ansawdd i'w hanghenion, wrth roi’r dewis iddynt fyw yn agosach at eu hanwyliaid. Mae D, sy’n byw yng nghartref CWC, yn gyffrous am agoriad Bwthyn Talbot a dywedodd: “Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau newydd i fynd a nhw i’n disgos lleol. Rwy’n gobeithio bydd y bobl newydd mor hapus ag yr wyf i wedi bod dros y chwe mlynedd diwethaf”.

For more information on the Bwthyn Talbot development, or to ask our team a question, please email [email protected]

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am ddatblygiad Bwthyn Talbot, neu i ofyn cwestiwn i’n tîm, e-bostiwch [email protected]

SHARE: Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin

Success stories

Learning Disability EnglandSurrey Care Association MemberDisability Confident CommittedRecommend on carehomes.co.uk